Допис НССЗС министру финансија

Поштовани господине министре,
уз честитке за избор на функцију министра финансија у Влади Републике Србије у прилогу Вам достављамо допис Новог синдиката социјалне заштите Србије од 11.09.2013. године, у коме су изнети неки од захтева Новог синдиката социјалне заштите Србије по питањима од изузетно битног значаја за запослене у установама социјалне заштите, а која се ресорно тичу рада министарства на чијем сте Ви челу.

Допис је прилично обиман, у жељи да Вас што потпуније упознамо са стањем и одређеним чињеницама из ближе и даље историје развоја система социјалне заштите у нашој држави, односно виђењем истих из угла нашег Синдиката, а у циљу да стекнете што потпунију и објективнију слику стања ради дефинисања што је могуће ефикаснијих и ефективнијих мера у овој области и побољшања услова у којима запослени у овом друштвеном систему раде. Сматрамо да је сагледавање стања у овој области из шире и дуготрајније визуре неопходно да би се што објективније и квалитетније приступило решавању многих проблема у овој области, од којих зависе и положај и услови рада запослених у том систему, нарочито у светлу енормног очекиваног раста обима проблема у тој сфери и значајног раста издвајања пер цапита за социјалну и здравствену заштиту становништва. Тај објективни приступ није био присутан у веома дугом временском периоду, што је био велики недостатак Ваших претходника у том ресору, а што је узроковало непотребно гомилање проблема у овој области. Нови синдикат социјалне заштите Србије се нада да ће те Ви ту негативну праксу прекинути, јер то није у објективном интересу нити државе нити запослених који раде у тој области. Игнорисање тих чињеница и потреба може проузроковати још дубље, веома скупе и  дугорочно тешко отклоњиве проблеме.

Поред овог дописа достављамо Вам ради Вашег информисања и дописе које је Нови синдикат социјалне заштите Србије у задњих неколико месеци упућивао огранима Владе (премијеру, министру финансија, министру рада, запошљавања и социјалне политике) , и у истима истицао и неке захтеве који се тичу рада и министарства на чијем сте Ви челу. Ово из разлога што су исти и у овом моменту актуелни, и проблеми на које је Синдикат указивао нису још увек решени у систему социјалне заштите, а што веома неповољно утиче на услове рада и материјални положај како чланова нашег Синдиката тако и велике већине запослених у систему социјалне заштите. У њима су садржани ставови нашег Синдиката на којима ће исти и даље инсистирати до испуњења у мери која је објективно могућа, па сматрамо да је корисно да будете упознати са истима и арументацијом на којој су засновани, и које ће наш Синдикат и даље истицати и према Министарству финансија.

Уз те дописе Вам прослеђујемо и неке од фајлова који јасно доказују основаност захтева које је Нови синдикат социјалне заштите Србије поднео. На Ваш захтев смо спремни да додатно доставимо и многобројне друге доказе о истинитости чињеница изнетих у нашим обраћањима органима власти, мада смо убеђени да то није неопходно и да Ви и Ваши сарадници већ поседујете сазнања о томе.

Обавештавамо Вас и да смо овај материјал, ради њиховог упознавања, проследили и председнику и првом потпредседнику Владе, Заштитнику грађана, Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, министру рада, запошљавања и социјалне политике и ресорном државном секретару у министарству рада, а такође и уредништвима писаних и електронских медија и чланству НССЗС у установама социјалне заштите.

Можете сматрати да наш Синдикат залази у ствари које превазилазе улогу и задатке синдиката, да се уплиће у питања која се тичу организације државе и органа власти, али смо ми става да су та питања неодвојива, да положај и услови рада запослених проистичу из општедруштвеног практичног односа државе према овој изузетно значајној сфери, односно да се без адекватнијег вредновања места, улоге социјалне заштите, и размевања потребе издвајања далеко већих средстава за систем социјалне заштите, не може парцијално побољшати положај а нарочито услови рада запослених у том систему.

У нади да ће те имати времена да проучите достављени материјал, и у очекивању да ће Нови синдикат социјалне заштите Србије са Вама у наредном периоду остваривати коректну комуникацију у оквиру социјалног дијалога, уз међусобно уважавање улоге социјалних партнера и изнетих аргумената, у циљу остварења обостраног циља – добробити и благостања државе и њених грађана, те остваривања гарантованих права запослених у систему социјалне заштите и заштите њихових легитимних професионалних и радних интереса, а који су у међусобној и неодвојивој суштинској вези

С’ пуним поштовањем,
Братислав Цветковић,
председник Новог синдиката социјалне заштите Србије

ПРИЛОГ:

Допис министру финансија од 11.09.2013.
Јавно саопштење НССЗС поводом најаве замрзавања плата
Закључак Председништва