ПОЗИВ ЗА ПРВУ КОНСТИТУТИВНУ СЕДНИЦУ ПРЕДСЕДНИШТВА

      Поштовани чланови Председништва,
на основу чл. 80. Статута Новог синдиката социјалне заштите Србије, овим сазивам
I конститутивну седницу Председништва Новог синдиката социјалне заштите Србије. Седница ће бити одржана у Алексинцу, у ул. 7. јули бб, дана 14.06.2013. године са почетком у 13:00 часова.

      За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ   РЕД:

 1. Конституисање Председништва НССЗС;
 2. Разматрање извештаја председника Синдиката о активностима предузетим у вези регистрације и почетка рада НССЗС и извештаја Регионалних повереника о активностима на оснивању и регистрацији синдикалних организација;
 3. Доношење Пословника о раду Председништва НССЗС;
 4. Именовање секретара НССЗС;
 5. Утврђивање ставова Синдиката поводом новодонетих подзаконских аката из области социјалне заштите, нових закона из области здравствене делатности и актуелне ситуације везане за најаву замрзавања плата у социјалној заштити;
 6. Доношење одлуке о сарадњи, разумевању и заједничким активностима са другим гранским синдикатима на унапређењу положаја и заштити права и интереса чланства;
 7. Доношење одлуке о начину вођења пословних књига и о ангажовању Агенције „______________“ из Алексинца за вођење пословних књига и сачињавање извештаја о пословању Синдиката, и о начину обављања других послова у оквиру Стручне службе Синдиката;
 8. Доношење одлуке о одобравању закључења уговора о закупу пословних просторија, о закупу поштавнског фаха и других пословних уговора неопходних за рад и пословање Синдиката;
 9. Доношење одлуке о начину ангажовања председника, потпредседника и секретара Синдиката и остваривању њихових права, обавеза и одговорности по том основу;
 10. Утврђивање плана активности у вези сачињавања предлога
  Правилника о материјално-финансијском пословању, Правилника о раду Фонда солидарности, Одлуке о формирању и коришћењу средстава Штрајкачког фонда и предлога Финансијског плана Синдиката;
 11. Утврђивање смерница Регионалним повереницима за даље активности на плану формирања нових синдикалних организација и омасовљења чланства Синдиката;
 12. Текућа питања.

За ову седницу се позивају и овлашћени представници синдикалних организација Дома у Кулини, ЦСР Ниш, ЦСР Лесковац, ГЦ Младеновац, ГЦ Крушевац, ГЦ Панчево. Овај позив представља позив на састанак органа синдиката у смислу правдања одсуства са рада према чл. 28. Посебног колективног уговора за социјалну заштиту.

ПРИЛОГ:

 •     С’ пуним поштовањем,
  ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА:
     Братислав Цветковић, с.р.