О СИНДИКАТУ

Нови синдикат социјалне застите Србије  је основан као интересна организација запослених у правним субјектима у делатности социјалне заштите на нивоу Републике Србије. Основан је одлуком  о  оснивању Синдиката, донетом од стране оснивача на Оснивачкој скупштини одржаној у Алексинцу, дана 14.03.2013.год.

ЦИЉЕВИ  и  НАЧЕЛА

Деловање синдиката заснива се на принципима добровољног учлањења, демократичности у раду и одлучивању, слободе мишљења и изражавања ставова.

Основни циљеви у раду синдиката су:

  • заштита законом и другим прописима утврђених права из радног односа, односно у вези са радом запослених у установама социјалне заштите, код других пружаоца услуга социјалне заштите, социо-здравствених установа  и  других организација из домена социјалне заштите
  • заштита професионалних права чланова синдиката
  • заштита и унапређивање материјалног и социјалног положаја чланова синдиката
  • остваривање економских, социјалних, културних и синдикалних права и слобода чланова Синдиката
  • успостављање социјалног дијалога и партнерства са државним органима и послодавцем
  • организовање свих облика синдикалне борбе ради остваривања одређених права и интереса чланова синдиката
  • учешче у израђивању, закључивању и спровођењу колективних уговора и других прописа од значаја и интереса чланова синдиката

Ово су само неки од одређеног броја циљева који је Нови синдикат социјалне заштите ставио испред себе одлуком и даном оснивања. Опширније податке можете наћи у статуту Синдиката.

Седиште синдиката налази се у Алексинцу, а његова регионална повереништва на 5 регионалних локација у Србији.

Принцип рада синдиката заснива се на региналним повереништвима, што је и статутом исто ближе објашњено, полазећи од највишег могућег нивоа демократичности и бирања од базе према врху.

Синдикат има своје органе и тела чија улога и структура је до перфекције објашњена у оснивачком акту,  тј.  СТАТУТУ  СИНДИКАТА.